top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO’78

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden betekent:
auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg; 
de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd: 
de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires; 
de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument;
de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie-- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen; 
niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen 
vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires, onderdelen en garantie;
schriftelijk: in geschrift of elektronisch; 
de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en accessoires wordt gegeven; 
b. de garantie zoals die is opgenomen in de voorwaarden van Autotrust Garanties dat door de verkoper kan worden verstrekt;

Artikel 1 - Het aanbod

1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod. 
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare kosten. 
4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw. 
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet. 
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 - De overeenkomst

1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval: 
- de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres; 
- de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires; 
- de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires; 
- de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of: 
- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire; 
- de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten;

Artikel 4 - Het risico voor de auto

1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper. 
2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 5 – Levering en verzuim

1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken. 
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.

Artikel 6 – Gevolgen van verzuim

1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 5 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden. 
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 7 – Annuleren

1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is. 
2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren. 
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken. 
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

Artikel 8 - Garantie

1. Consument heeft -naast eventueel aanvullende aangeschafte Autotrust garantie zoals bedoeld in lid 2, ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. Op gebruikte auto’s kan indien gewenst de koper eventueel Autotrustgarantie aanschaffen. Hiervoor gelden de voorwaarden van Autotrust.

Artikel 9 - De betaling

1. Betalen moet door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper.
2. Betaling moet gebeuren voor het moment van het afleveren van de auto.
3. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan stuurt de verkoper na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
6. Verkoper is, als de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met direct ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijd of niet volledig nakomt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 11 - Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen
handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.
Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is
gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in
afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 - Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene
voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn
vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie
wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de
opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming
Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze
verwerking kan de verkoper/reparateur:
- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen
jegens de consument nakomen;
- de consument een optimale service verlenen;

Artikel 14 - Slotbepalingen

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page